Ang Pangako sa mga Tinawag at Hinirang ng Dios

   Likas sa tao ang naising marinig ang pangako ng Dios. Ngunit ang mag-angkin sa pangakong maka-langit na siya ang pinatutungkulan ay hindi sapat upang masabing tunay ngang siya ang kinauukulan. Mahalaga na kamtin muna ng tao ang kalagayang karapat-dapat sa pangako ng Dios.

Log in to view full article (No account yet? Sign up for FREE)