Issue 183: Ang Pagtawag Ng Dios Sa Kanyang Bayan

Ang Panginoon ay tatawag ng isang bayan sa lahat na nangasa malayo, sa lahat ng mga bansa, maging Judio o Gentil man. At pagkatapos nito’y muli siyang babalik upang itayo ang nawasak na tabernakulo ni David.

Purchase this issue

Your current level of subscription does not allow you to view this issue.

Buy Issue 183: Ang Pagtawag Ng Dios Sa Kanyang Bayan

Copyright 2021 The Word Magazine | Powered by ReDEEM IT