Ang Ginawa ng Dios Kay Cristo Para sa Kaligtasan ng Sanglibutan

 Ang pangako sa sinomang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Madami ang sumasampalataya ngunit ano nga ba ang pananampalatayang dapat matanggap ng tao? Ano ang ating sasampalatayanan?